Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Pemilik segala nikmat yang zhahir maupun yang batin. Yang telah mengutus para Rasul untuk kebaikan umat manusia, yang telah menutup kenabian dengan Nabi Muhammad ibn Abdilah al-Qurasyi al-Hasyimi -Shalallahu alaihi wa salam-. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil’alamin, yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menasehati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Semoga juga dicurahkan kepada Para Istrinya, keluarganya, keturunannya yang suci, kepada para sahabatnya yang setia dalam jihad di jalan Allah, membela Rasulullah dan menegakkan sunnahnya, terutama para khulafa’ur Rasyidin al-Mahdiyyin, yaitu Khalifatu Rasulillah -Shalallahu alaihi wa salam- Abu Bakar as-Shiddiq -Radiallahu anhu- , Amirul Mukminin Umar ibn Khatthab al-Faruq -Radiallahu anhu-, Khalifah Utsman ibn Affan Dzun Nuraini -Radiallahu anhu-, Khalifah Ali ibn Abi Thalib al-Murtadha -Radiallahu anhu-.

Amma ba’du:

Diantara nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah hadirnya website ini. Perlu anda semua ketahui- rahimakumullah- bahwa website ini hadir karena kecintaan kami kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ahlulbait, dan kepada para sahabat radiyallahum. Kami hadir untuk menyebarkan sunnah Nabi dan Sunnah para sahabatnya. Dan kami hadir untuk membela mereka dan membersihkan nama mereka dari tuduhan orang-orang yang jahil atau yang belum mendapatkan hidayah.

Semoga Allah -Subhanahu wa ta’ala- memberikan taufiq-Nya kepada Kita dalam mengelola website ini dan menjadikannya sebagai wahana ilmu dan hidayah bagi para pencinta dan pencarinya. Aamiin.

Malang, Kamis 18 J. Ula 1430 H/ 14 Mei 2009

Abu Hamzah ibn Qamari Abdul Ghani as-Sanuwi

(Visited 1 visits today)